Oferta dla biznesu

Biuro

Pon-pt 9:00 -16:00

Email

kontakt@katarzynahylinska.com

Z moich spotkań z organizacjami czerpię rzetelną wiedzę o podejmowanych przez nie działaniach z zakresu szkoleń językowych, a także o innych inicjatywach mających na celu wypełnienie luki kompetencyjnej w obszarze czynnej znajomości języków obcych. Wiedza ta pozwala mi lepiej rozumieć z jakimi problemami się Państwo stykacie, a także poznać narzędzia, po które sięgacie próbując te problemy rozwiązać.

Jednocześnie, otwarcie mówicie o frustracji z powodu braku efektów szkoleń, a jedyne zmiany, które, jak twierdzicie, wprowadzacie w systemie szkoleniowym, polegają na zmianie dostawcy usług tj. zmianie jednej szkoły językowej na drugą. Stosowane narzędzia nie przynoszą rozwiązania, a osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników tracą wiarę w to, że sytuacja mogłaby ulec zmianie i już nawet przestają oczekiwać rezultatów.

Wyzwaniem, które podejmuję jest umożliwienie Państwu spojrzenia na proces uczenia się języka obcego z zupełnie nowej perspektywy oraz umożliwienie zmiany świadomości osób uczących się języków obcych dotyczącej uczenia się:

Odejście od tradycyjnego nauczania na korzyść autentycznie spersonalizowanego procesu zmiany, który przebiega w środowisku idealnym do trwale efektywnego zapamiętwania oraz kształtowania umiejętności czynnych.

Zastosowanie coachingu jako narzędzia w procesie zmiany, jakim niewątpliwie jest rozwinięcie dwujęzyczności.

w

Partnerska relacja klient-coach jako relacja dwóch mistrzów, z dwóch różnych dziedzin, w której jeden z nich wspiera drugiego w przeniesieniu jego ekspertyzy na obszar języka docelowego.

I wreszcie, uzasadnienie wszelkich podejmowanych w procesie działań i stosowanych narzędzi wiedzą pochodzącą z wyników badań nad mózgiem.

Szkolenia i warsztaty:

Weryfikacja umiejętności językowych oraz analiza potrzeb pod kątem rozwoju firmy

kompleksowe projektowanie i prowadzenie procesów rozwoju kompetencji językowych

wsparcie w procesie transformacji ze stanu jedno do dwujęzycznego

poprowadzenie organizacji w stronę silniejszej i bardziej konkurencyjnej kondycji, która pozwoli jej na…

Odpowiedź na to pytanie wyłoni się w wyniku rozmów coachingowych z decydentami…

Warsztaty

Aby więc pomóc nam wszystkim ZROZUMIEĆ, stworzyłam dwa kluczowe warsztaty. Obydwa poparte są moim kilkunastoletnim doświadczeniem w uczeniu języków obcych w biznesie, moim doświadczeniem w pracy w profesjonalnych relacjach (których najistotniejszy element, obok wszystkich zawartych w kodeksie etyki zawodowej profesjonalnego coacha ICF, stanowi dla mnie dostrzeganie człowieka w człowieku), a także współpracą z lektorami w roli ich trenera. Obydwa czerpią z wyników badań nad mózgiem.

O Sztuce Uczenia Się
Języków Obcych

Warsztat pozwala Państwu zrozumieć, że nie jesteście jedynymi osobami uczącymi się doświadczającymi określonych problemów, które bardzo często blokują dalszy rozwój językowy. Wyjaśniam w nim m.in. czym z perspektywy mózgu jest słynna „bariera językowa”, co faktycznie oznacza upragnione przez tak wielu z nas „myślenie w języku obcym”; czym jest „czarna dziura” pojawiająca się w naszej głowie w trakcie wystąpień publicznych, dlaczego uczenie się z podręczników nie przynosi efektów. Obalam mity na temat uczenia się języków, w związku z czym „jestem za stary żeby nauczyć się języka” staje się już jedynie wymówką. Tłumaczę, jak istotna w procesie nabywania płynności językowej jest motywacja. Inspiruję. Pozwalam ponownie uwierzyć w potencjał, który w sobie mamy dzięki organowi, który każdy z nas nosi w swojej głowie, a tak niewiele o nim wie.

Architektura Szkoleń Językowych

To warsztat, którego celem jest zaprezentowanie, osobom odpowiedzialnym za rozwój kompetencji językowych pracowników, alternatywnego podejścia do organizowania szkoleń. Adresowany jest również do wszystkich osób uczących się oraz zajmujących się projektowaniem, zamawianiem, czy szeroko pojętą organizacją szkoleń (nie tylko językowych). W trakcie warsztatu wyjaśniam znaczenie szeroko pojętej spójności działań rozwojowych jako krytycznego elementu determinującego jakość i skuteczność. Spójność omówiona zostaje z dwóch perspektyw – projektowania procesu szkoleniowego (HR) oraz indywidualnego procesu uczenia się języka przez daną osobę (klient procesu) i dotyczy treści. Spoiwem poszczególnych elementów jest natomiast środowisko, w którym proces szkoleniowy jest tworzony (działania HR) oraz idealny stan do uczenia się (współtworzony w procesie przez coacha i klienta). Obydwa te zagadnienia zostają omówione w trakcie warsztatu, przy użyciu konkretnych modeli coachingowych. Warsztat może zostać wzbogacony o case study konkretnej organizacji, dla której tworzymy spójną strategię szkoleń językowych.

Dodatkowe formy wsparcia organizacji:

SESJE STRATEGICZNE

adresowane do pracowników działów HR,
Learning & Development,
osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników i za organizację szkoleń

Mogą stanowić punkt wyjściowy do zaprojektowania ustrukturyzowanego procesu zmiany, jaką jest osiągnięcie dwujęzyczności przez pracowników danej organizacji. Procesu, którego uczestnicy rozwijają konkretne kompetencje językowe umożliwiające im skuteczną realizację wyników biznesowych. Procesu ustrukturyzowanego, podzielonego na spójne etapy, z precyzyjnie określonymi celami i ramami czasowymi do ich osiągnięcia. Procesu, w którym osiągnięty cel językowy jest narzędziem służącym realizacji zamierzonych celów biznesowych.

Coaching językowy NeuroLanguage Coaching®

Coaching Językowy Neurolanguage® Coaching dla Top Executives

Warsztaty certyfikacyjne Language Coaching Certification

Warsztaty certyfikacyjne NeuroLanguage Communication

Coaching neurojęzykowy®
skoncentrowany na:

coaching klienta zgodny z jego potrzebami, wymaganiami, specyfiką jego pracy oraz umiejętności, które wymagają indywidualnego doskonalenia
wyznaczanie celów oraz ich realizację przy pomocy technik coachingowych umożliwiających szybkie i wnikliwe przyswajanie wiedzy językowej oraz umiejętności komunikacyjnych
wsparcie klienta oraz ułatwienie mu osiągnięcia wyższego stopnia zaawansowania językowego w sposób kompetentny i efektywny
umożliwienie oraz ułatwienie klientowi nabycia pewności siebie oraz wykształcenia poczucia swobody w posługiwaniu się językiem obcym na wszystkich możliwych płaszczyznach życia

Moja bardzo osobista, przewodnia myśl wszelkich oferowanych przeze mnie działań rozwojowych dla organizacji:

Im lepiej rozumiemy siebie jako osoby uczące się,
tym skuteczniej się uczymy
i tym skuteczniej wspieramy innych w ich rozwoju.